Hiến định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân

VCCI - cách đây 2 tuần

"Vị trí vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là nói chung chung, mà đã được “hiến định” trong Hiến pháp và Văn kiện Đại hội Đảng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tác giả: BẢO LOAN