Mời người nước ngoài mua nhà Việt Nam sao cấm người Việt Nam mua nhà nước ngoài?

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 năm

Chúng ta không đồng thuận lắm khi mà Việt Nam muốn nhà đầu tư nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, nhưng lại cấm không cho người Việt Nam ra nước ngoài mua nhà.

Tác giả: Nhóm PV