Năm 2023 tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Video - cách đây 2 tháng

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn “Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững”.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN