Nếu không có đột biến, tốc độ tăng trưởng GDP 2022 của Việt Nam khoảng 8%

Video - cách đây 2 năm

Trong bối cảnh diễn biến như hiện nay, không có đột biến, thuận lợi đối với nền kinh tế nước ta từ bên ngoài, chúng ta dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8%.

Tác giả: BẢO LOAN