Nghị quyết 41-NQ/TW: Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 6 tháng

Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tác giả: Hoàng Hưng