"Nhà nước phải có những cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp"

Video - cách đây 6 tháng

Viện trưởng CIEM cho rằng, nhà nước phải có những cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các quy trình sản xuất kinh doanh đáp ứng được yêu cầu của các thị trường lớn.

Tác giả: BẢO LOAN