Nhiều chính sách hỗ trợ chưa phù hợp dẫn đến bất bình đẳng cho doanh nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

PGS.TS. Tô Trung Thành nhấn mạnh: Các chính sách an sinh xã hội còn dàn trải, cần thu hẹp đối tượng thụ hưởng chú trọng tới nhóm lao động thuộc khu vực phi chính thức và xếp thứ tự ưu tiên hàng đầu.

Tác giả: MINH CHÂU