PCI 2021: Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục cải thiện

VCCI - cách đây 11 tháng

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công tại Lễ công bố Báo cáo PCI năm 2021 nhấn mạnh: Báo cáo PCI 2021 ghi nhận những chuyển biến tích cực về chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh qua thời gian.

Tác giả: MINH CHÂU