PGS. TS Nguyễn Hồng Sơn: 6 nhóm vấn đề cần làm rõ để phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Video - cách đây 2 tháng

Trong lĩnh vực kinh tế, phát triển của các địa phương trong vùng chưa đồng đều. Số lượng DN hoạt động thấp nhất trong cả nước; đa phần các doanh nghiệp là những doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ và nhỏ.

Tác giả: MINH CHÂU