Phát huy, xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh Việt Nam

Video - cách đây 8 tháng

“Cần quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Đảng là đề cao lợi ích quốc gia - dân tộc lên hàng đầu, trước hết là trong xây dựng doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp”.

Tác giả: BẢO LOAN