SMEs và quản trị doanh nghiệp hiện đại

Video - cách đây 2 tuần

Theo bà Hà Thu Thanh, các doanh nghiệp SME cần có những hành động để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thông qua quản trị doanh nghiệp.

Tác giả: BẢO LOAN