Thế kỷ 21 là thế kỷ của quản trị công ty và phát triển bền vững

Video - cách đây 6 tháng

Theo bà Hà Thu Thanh: thế kỷ 21 là thế kỷ của Quản trị công ty và phát triển bền vững với những nguyên tắc cốt lõi là liêm chính, bình đẳng, minh bạch, hài hòa và trách nhiệm.

Tác giả: BẢO LOAN