Thực hiện 5 cải cách thể chế “để Việt Nam tươi sắc đào xuân”

Video - cách đây 6 ngày

Theo báo cáo đánh giá quốc gia gần đây của Nhóm Ngân hàng Thế giới với tiêu đề “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân”, cần thực hiện 5 cải cách thể chế để Việt Nam cải thiện hiệu quả.

Tác giả: BẢO LOAN