VIBC: Sứ mệnh lan tỏa liêm chính vì cộng đồng khởi nghiệp

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 6 tháng

Các buổi sinh hoạt của CLB được tổ chức vào các thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng theo từng chủ đề khác nhau xung quanh câu chuyện Khởi nghiệp liêm chính

Tác giả: Nhóm KHỞI NGHIỆP