Xây dựng Hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam trong giai đoạn mới

Video - cách đây 2 năm

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt đã nêu 11 nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tại phát biểu kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa diễn ra.

Tác giả: MINH CHÂU