Yên Bái: 8 giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

Diendandoanhnghiep.vn Với những nỗ lực trong cải cách TTHC của Sở TN&MT Yên Bái nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, những năm qua, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đều tăng.

Theo đó, chỉ số tiếp cận đất đai năm 2017 là 5,36 điểm; năm 2018 là 5,99 điểm; dự kiến năm 2019 tăng trên 6 điểm; năm 2020 dự kiến sẽ tăng lên 7 điểm, góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Sở tập trung vào việc rà soát, thực hiện giảm thời gian thực hiện các TTHC,p/trong lĩnh vực quản lý đất đai

Sở TN&MT Yên Bái tập trung vào việc rà soát, thực hiện giảm thời gian thực hiện các TTHC, trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tự “soi” lại thủ tục hành chính

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết, để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, đầu năm 2020, Sở đã ban hành các Kế hoạch số 05/KH-STNMT, Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 14/01/2020 về rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020.

Theo đó, Sở tập trung vào việc rà soát, thực hiện giảm thời gian thực hiện các TTHC,  trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết khó khăn vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Dự án đầu tư có sử dụng đất tại Yên Bái với tổng chi phí 1.259 tỷ đồng.

Dự án đầu tư có sử dụng đất tại Yên Bái với tổng chi phí 1.259 tỷ đồng.

Hiện nay, Sở đang tích cực thực hiện các nội dung trong kế hoạch đã đề ra, cụ thể như: thực hiện việc niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố tại trụ sở Sở và Trung tâm phục vụ hành chính công; công bố và cập nhật, đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC trên Website của Sở và Cổng thông tin điện tử tỉnh; thực hiện rà soát các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung; trong đó chú trọng các TTHC về đất đai, đo đạc bản đồ và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở; thực hiện tốt các nhiệm vụ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và đang thực hiện xây dựng dự thảo quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong tỉnh trong giải quyết TTHC theo quy định…

Nâng cao năng lực quản lý đất đai

Theo ông Hợp, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất trong giai đoạn 2020-2025, Sở sẽ tham mưu và thực hiện 8 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trong các lĩnh vực như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ động tham mưu ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân cấp, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương.

Thứ hai, thực hiện việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng.

Đổi mới công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tiếp cận phương pháp tiên tiến; quan tâm đến vấn đề kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở đối với những hồ sơ liên quan đến tài nguyên và môi trường. Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và qua cổng dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3, cấp độ 4). Hoàn thiện các quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, đất đai, nguồn nước, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo công khai, minh bạch; chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử.

Tập trung hoàn thành các dự án lớn nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai như Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Yên Bái; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng CSDL đất đai (VILG); Dự án xây dựng Bộ bản đồ điện tử tỉnh Yên Bái (ATLAS)…

Thứ năm, tiếp tục tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm.

Yên Bái dự kiến năm 2025 sẽ nhân rộng mô hình đô thị thông minh trên toàn tỉnh.

Yên Bái dự kiến năm 2025 sẽ nhân rộng mô hình đô thị thông minh trên toàn tỉnh.

Thứ sáu, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính; khuyến khích những ý tưởng mới, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại vào hoạt động nhằm phục vụ công tác điều tra, đánh giá số lượng và chất lượng đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng bản đồ giá đất, giám sát biến động tài nguyên đất đai lồng ghép với các yếu tố môi trường.

Thứ bảy, xây dựng nền hành chính công thực sự minh bạch, hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động quản lý nhà nước và các dịch vụ công về đất đai vừa thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm đến nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp vừa và nhỏ, người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Tổ chức tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề xã hội liên quan đến đất đai; hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp và khiếu nại về đất đai theo hướng tăng cường đối thoại và pháp luật thừa nhận hòa giải tại cộng đồng.

Thứ tám, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, trình độ cao, đạo đức tốt, đảm trách tốt vị trí việc làm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...

Box: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái coi việc nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là nhiệm vụ quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: 8 giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai tại chuyên mục Diễn đàn kinh tế của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624362800 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624362800 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7