ĐIỂM BÁO NGÀY 05/08: Bước tiến mới của quản trị đại học

Video - cách đây 1 tuần

Tự chủ đại học là tiền đề, tạo nên cuộc cách mạng để giáo dục đại học đổi mới căn bản và toàn diện. Qua đó, các trường đại học có thể hoạt động như một mô hình doanh nghiệp đặc thù.

Tác giả: BẢO LOAN