Đi tìm "tiếng nói chung" trong doanh nghiệp gia đình Việt Nam

Video - cách đây 2 tuần

Các doanh nghiệp gia đình Việt Nam hiện nay đều đi tìm một "tiếng nói chung", sự hài hòa trong việc kế thừa và ghi nhận giá trị của các thế hệ để phát triển doanh nghiệp lớn mạnh.

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG