Đổi mới mô hình xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Video - cách đây 3 năm

Ts. Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch VCCI chia sẻ: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường để hướng tới một quốc gia phát triển.

Tác giả: Nguồn: bizc.vn