Dự thảo Thông tư quy định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam: Nhiều điểm chưa rõ ràng!

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Đó là quan điểm của nhiều chuyên gia về Dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam đang được Bộ Công thương lấy ý kiến.

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng - Hoàng Hưng