Đường sắt - trục xương sống cho hạ tầng Việt Nam trong tương lai

Video - cách đây 2 tháng

Nếu chỉ dựa vào hệ thống đường cao tốc thì hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam chưa thể nói là đồng bộ, đường sắt sẽ là ngành vận tải đáp ứng được yêu cầu trong tương lai.

Tác giả: BẢO LOAN