HOREA: Cho phép chuyển đổi đất đai là phù hợp

Bất động sản - cách đây 11 tháng

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, việc Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi quy định về chuyển đổi đất đai là phù hợp với thực tiễn cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Tác giả: LÊ SÁNG