Rà soát chính sách để thích ứng với ChatGPT

Video - cách đây 1 năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những nghiên cứu thấu đáo và hành động phù hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực, phát huy hiệu quả tác động tích cực của AI nói chung và ChatGPT nói riêng trong giáo dục.

Tác giả: BẢO LOAN