Thúc đẩy giao thương cho các doanh nghiệp chăn nuôi, thuỷ sản

Video - cách đây 3 tháng

Xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư luôn có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển ngành chăn nuôi.

Tác giả: BẢO LOAN