Toàn văn Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14

Video - cách đây 7 tháng

Dự thảo được 454 ĐBQH (94,19%) tán thành Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, dưới đây là toàn văn Nghị quyết.

Tác giả: Nguồn: VTV1