VBF 2023: 3 đề xuất của JCCI để phát triển chuỗi cung ứng của Việt Nam

Video - cách đây 2 tuần

JCCI tại Việt Nam đề xuất ba điểm để đóng góp thêm cho chủ đề "Phục hồi kinh tế và Phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới" tại Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN