VBF 2023: Cộng đồng Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh

Video - cách đây 2 tuần

Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN