VBF 2023: Hiệp hội Thành viên liên kết mong giảm hoặc loại bỏ các loại thuế và phí nhiên liệu

Video - cách đây 2 tuần

Hiệp hội Thành viên liên kết cho rằng sẽ rất hữu ích nếu Việt Nam giảm hoặc loại bỏ các loại thuế và phí nhiên liệu; đẩy nhanh thủ tục thông quan, nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa...

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN