VBF 2023: VCCI kiến nghị 6 nội dung để hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững

Video - cách đây 2 tuần

Trước việc doanh nghiệp Việt Nam gặp một số khó khăn trong thực hiện kinh tế xanh và phát triển bền vững, VCCI kiến nghị 6 nội dung để đạt được mục tiêu đó.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN