VCCI Đồng hành cùng khởi nghiệp quốc gia

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 5 tháng

Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất các chính sách và giải pháp mới trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Tác giả: Minh Anh