Nghị quyết 41-NQ/TW "kim chỉ nam" để doanh nghiệp phát triển

Video - cách đây 9 tháng

Nghị quyết 41-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây là “kim chỉ nam” để DNNVV hành động và “nâng tầm”.

Tác giả: BẢO LOAN