Hải quan tạo thuận lợi cho thương mại và logistics phát triển

Doanh nghiệp - cách đây 1 năm

Sáng nay, Tạp chí Hải quan tổ chức Diễn đàn Hải quan- Doanh nghiệp và Tôn vinh “Doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan”

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG