Doanh nghiệp đánh giá cao các luật vừa được Quốc hội thông qua

Diendandoanhnghiep.vn Các luật và nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua được dư luận xã hội, chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá cao về quá trình, cách thức hoàn chỉnh dự thảo, thời điểm xem xét, biểu quyết thông qua.

>>Quốc hội luôn đồng hành cùng doanh nhân - doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 7/3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, nội dung của các luật bước đầu nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, nhất là đối với những nội dung trọng tâm, những quy định mới. Đồng thời kỳ vọng các quy định này sẽ được các cơ quan triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

“Điều quan trọng là tổ chức triển khai cần phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đưa các quy định mới của luật đi vào thực tế và phát huy tác dụng trong cuộc sống”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.

Về yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Quốc hội, UBTVQH tổ chức thực hiện các nội dung quy định trong luật, nghị quyết theo thẩm quyền.

UBTVQH ban hành văn bản hoặc cho ý kiến đối với văn bản của Chính phủ quy định nội dung luật, nghị quyết giao trong trường hợp luật, nghị quyết quy định phải xin ý kiến UBTVQH trước khi ban hành.

UBTVQH tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH chủ động rà soát các yêu cầu, nhiệm vụ luật, nghị quyết của Quốc hội giao để đôn đốc, giám sát các cơ quan thực hiện.

UBTVQH đề nghị Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết; bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, tiếp tục ban hành và triển khai các kế hoạch cụ thể để sớm đưa chính sách, quy định trong các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, nhất là các chính sách, quy định mới, đặc thù, các chính sách, quy định có hiệu lực sớm hơn so với hiệu lực chung của luật; khẩn trương xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với gần 400 nội dung được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, cần tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện phân cấp, phân quyền theo đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cả về nguồn nhân lực, điều kiện bảo đảm.

Tăng cường công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các chính sách, nội dung của luật, nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ các quy định…

Về một số yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị:

Đối với việc triển khai Luật Căn cước: cần khẩn trương thiết kế, hoàn thiện mẫu thẻ Căn cước, giấy chứng nhận căn cước, Căn cước điện tử, các biểu mẫu, giấy tờ liên quan; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Xem xét đầu tư máy móc, phương tiện, trang thiết bị cần thiết và tổ chức tập huấn, vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ cấp thẻ Căn cước, giấy chứng nhận căn cước, Căn cước điện tử để kịp thời triển khai thực hiện khi Luật có hiệu lực, quy định chi tiết các nội dung được Luật giao.

Đối với việc triển khai Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự: cần khẩn trương xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí, danh mục, phân loại công trình quốc phòng, khu quân sự; hướng dẫn chế độ quản lý, bảo vệ, sử dụng từng loại công trình quốc phòng, khu quân sự; ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được Luật giao.

Đối với việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: khẩn trương thiết kế mẫu trang phục, phù hiệu, giấy tờ, trang thiết bị cho lực lượng và biểu mẫu, giấy tờ phục vụ hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để Nhân dân, các cơ quan, tổ chức nắm rõ và thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng; tập huấn đối với chính quyền địa phương cấp xã về tổ chức tuyển chọn, công nhận, thành lập, quản lý, sử dụng lực lượng…; quy định chi tiết các nội dung được Luật giao.

>>Hoàn thành nhiệm vụ lập pháp quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

>>Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với việc triển khai Luật Đất đai: khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định về 104 nội dung Luật giao Chính phủ, các Bộ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trong quá trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đề nghị Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH đối với một số nội dung tại Báo cáo số 678/BC-UBTVQH15 ngày 02/11/2023 và Báo cáo số 724/BC-UBTVQH15 ngày 14/01/2024.

Khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật khác có liên quan để bảo đảm đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024 và 08 luật được sửa đổi, bổ sung tại Mục 1 Chương XVI của Luật Đất đai năm 2024 (Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thi hành án dân sự, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp).

Đối với việc triển khai Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản: khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị định, quyết định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, bảo đảm phù hợp với quy định của luật và thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy định chi tiết.

Đối với việc triển khai Luật Tài nguyên nước: khẩn trương xây dựng văn bản có nội dung quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng và ban hành Chiến lược tài nguyên nước quốc gia; lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; xác định, công bố chức năng nguồn nước đối với các nguồn nước mặt liên tỉnh; tổ chức lập danh mục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm cần phục hồi; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định và các việc khác theo các nội dung được Luật giao.

Đối với việc triển khai Luật Viễn thông: khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với gần 30 nội dung giao Chính phủ, các Bộ quy định; lưu ý việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng trong hoạt động viễn thông; việc quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ mới, mô hình mới trong hoạt động viễn thông; việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet; thúc đẩy các dịch vụ mới phát triển, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh…

Đối với việc triển khai Luật Các tổ chức tín dụng: khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản đối với 19 nội dung Luật giao Chính phủ quy định, 01 nội dung giao Thủ tướng Chính phủ quy định và 82 nội dung giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Đối với việc tiếp tục triển khai các nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV: đề nghị tiếp tục tích cực triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, yêu cầu được quy định trong từng nghị quyết; trong đó, đặc biệt lưu ý những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024 hoặc cần báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 7.

Đối với chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội; chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung các văn bản thuộc lĩnh vực chức năng được giao. Tập trung chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện, có giải pháp quyết liệt nhằm triển khai quy định trong các luật, nghị quyết của Quốc hội…

Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các hiệp hội có liên quan cần chủ động rà soát, chuẩn bị và tổ chức triển khai các nội dung có liên quan trong luật, nghị quyết của Quốc hội.

 

Từ khóa
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp đánh giá cao các luật vừa được Quốc hội thông qua tại chuyên mục Chính trị - xã hội của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1719226795 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1719226795 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10