Bối cảnh nào chờ đợi nền kinh tế Việt Nam năm 2024?

Video - cách đây 5 tháng

"Việt Nam phải giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài và ngày càng tận dụng sức mạnh nội tại và năng suất trong nước để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế".

Tác giả: BẢO LOAN