Khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Video - cách đây 2 tháng

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Bích cho rằng, chúng ta cần xây dựng tiêu chí mô hình du lịch cộng đồng chuẩn, mô hình du lịch bền vững gắn với trách nhiệm chặt chẽ của các bên tham gia.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG