Liên kết Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ còn chưa chặt chẽ

Video - cách đây 2 tháng

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI: lợi thế của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả.

Tác giả: BẢO LOAN