Tìm phương án hỗ trợ doanh nghiệp thiếu đơn hàng tại Đà Nẵng

Video - cách đây 1 năm

Những khó khăn từ việc thiếu đơn hàng, nguồn nguyên liệu đầu vào,... khiến doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm thậm chí là giải thể, Đà Nẵng nên sớm có phương án hỗ trợ doanh nghiệp.

Tác giả: TUẤN VỸ