Ngành thuế Quảng Nam đặt mục tiêu chuyển đổi 100% hóa đơn điện tử

Video - cách đây 1 năm

Trong công cuộc chuyển đổi số, ngành thuế Quảng Nam đề ra mục tiêu chuyển đổi 100% hóa đơn điện tử vào cuối tháng 6/2022.

Tác giả: TUẤN VỸ