Ngành công nghiệp chế biến chế tạo cần làm gì để tăng năng suất chất lượng?

Video - cách đây 4 tháng

Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã đặt mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5% mỗi năm.

Tác giả: VIỆT LOAN