Nhiều giải pháp huy động vốn ngoài ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia

Video - cách đây 12 tháng

Chủ nhiệm ỦB Dân tộc cho rằng về khả năng huy động vốn ngoài ngân sách cho việc thực hiện Chương trình theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban sẽ cố gắng thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Tác giả: BẢO LOAN