Điện Biên phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại

Diendandoanhnghiep.vn Trong thời gian tới, ngành xây dựng Điện Biên sẽ phải tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại.

>>> Điện Biên tạo đà bứt phá

Tính đến hết tháng 10/2023, Sở Xây dựng Điện Biên đã tham mưu các nội dung liên quan đến đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ; giúp UBND tỉnh theo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ các chương trình, dự án thuộc phạm vi kế hoạch đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ quan tỉnh vào Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên; tổ chức lập quy hoạch 02 đồ án.

Làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính

Đối với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, Sở Xây dựng đã tổ chức xây dựng dự toán lập quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, trình Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Diện mạo Thành phố Điện Biên Phủ ngày càng khang trang.

Diện mạo Thành phố Điện Biên Phủ ngày càng khang trang.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Điện Biên Phủ là đô thị loại II, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Quy hoạch chung và phát triển thành phố Điện Biên Phủ với tầm nhìn mới” với gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, địa phương, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các Hội nghề nghiệp, các nhà khoa học. Kết quả Hội thảo khoa học đã được Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam tổng hợp báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành, cơ quan liên quan. Ngày 01/8/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045.

Theo dự kiến, đến hết năm 2023, Sở sẽ hoàn thành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 08 đồ án quy hoạch; tham mưu 47 văn bản cho ý kiến về các nội dung trong công tác tổ chức lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch để các nhà đầu tư, chủ đầu tư, chính quyền địa phương tổ chức triển khai tuân thủ theo đúng quy định; tham gia ý kiến 86 văn bản và thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở giao.

Bên cạnh đó, năm 2023, Sở Xây dựng đặt mục tiêu 100% các thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết kịp thời, đúng quy định; hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng công tác báo cáo phục vụ quản lý điều hành, không có văn bản tham mưu quá hạn trên phần mềm chỉ đạo điều hành của tỉnh.

Để làm được điều đó, Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023; Công tác cải cách hành chính được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Việc rà soát thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, đúng quy định; xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng của đơn vị, trong đó chủ trì thực hiện rà soát 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh và phối hợp rà soát 04 thủ tục hành chính cấp huyện. Tham mưu cho UBND tỉnh công bố Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng; lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Báo cáo công tác CCHC, kiểm soát TTHC theo quy định; Báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả năm 2023 tính đến thời điểm 08/11/2023 là: 648 hồ sơ, Trong đó: Số thủ tục hành chính đã giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 90%; Số thủ tục hành chính đã giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ; Số TTHC thực hiện trực tuyến đã tiếp nhận: 525 hồ sơ, trong đó đã giải quyết số hồ sơ đạt 81%.

Phối cảnh dự án chợ du lịch Mường Thanh - Điện Biên mới khởi công.

Phối cảnh dự án chợ du lịch Mường Thanh - Điện Biên mới khởi công.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên: Trong những năm gần đây, Sở Xây dựng đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện gửi/nhận văn bản điện tử ký số; khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; 100% Số TTHC đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh. Trong đó có 33 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 57% (trong đó: 32 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 01 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần).

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tuy nhiên, để xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xác định ngành Xây dựng phải “tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại; phấn đấu xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Mường Lay đạt tiêu chí đô thị loại IV và trung tâm thị trấn các huyện đạt tiêu chí đô thị loại V trở lên”.

>> Điện Biên đẩy mạnh chuyển đổi số

>> Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh, ngành Xây dựng tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng. Đổi mới tư duy trong công tác tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, quy phạm pháp luật về xây dựng bảo đảm tính ổn định, thống nhất, phù hợp với thực tiễn địa phương và từng giai đoạn phát triển. Đẩy nhanh việc phân loại, công nhận đô thị; tổ chức xây dựng chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ để sớm phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đặc biệt là quy hoạch chung TP. Điện Biên Phủ đến năm 2045; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết gắn với các dự án đầu tư để sớm triển khai các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch - dịch vụ; quản lý tốt chi phí đầu tư xây dựng để tiết kiệm chi phí, giảm suất đầu tư, nhất là các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực hiện đầu tư, thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới, chuyển đổi số…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trao “Cờ thi đua xuất sắc” cho tập thể Sở Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trao “Cờ thi đua xuất sắc” cho tập thể Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND yêu cầu Sở Xây dựng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Một là bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Xây dựng và tỉnh, đặc biệt là Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022; Hai là chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước vê xây dựng; Ba là làm tốt công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng; Bốn là nâng cao chất lượng khảo sát, lập, thẩm định và quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại kết hợp hài hòa với bản sắc, văn hóa dân tộc; Năm là nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình thuộc chức năng của ngành. Sáu là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 3301/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1701545116 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1701545116 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10