Phát triển KCN bền vững: Cần thể chế để doanh nghiệp thực hiện và vận hành

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Xu thế chuyển đổi tuần hoàn, chuyển đổi xanh là bắt buộc, doanh nghiệp sẽ phải đối diện khó khăn cạnh tranh trước mắt và đối mặt 3 khủng hoảng toàn cầu

Tác giả: Hoàng Hưng