VBF 2024: Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Video - cách đây 4 tháng

Đây chính là một trong những hành động cụ thể của cộng đồng DN Việt Nam thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng cùng Chính phủ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG