Từ khóa: bất khả kháng

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về bất khả kháng được cập nhật vào ngày: 20:22, 05/12/2021

Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp cần thể chế mới để cải thiện lực lượng lao động

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công nhấn mạnh: Doanh nghiệp cần cơ chế mới để ổn định an sinh, đào tạo kỹ năng cho người lao động.